ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

blog-img1 2023-12-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6), ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή λογιστή – φοροτέχνη ή λογιστικού γραφείου, προκειμένου να καλύψει τις λογιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από το Ν. 4182/2013 (νόμος περί κοινωφελών περιουσιών).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01.01.2024 – 31.12.2024).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1.     Να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη Α’ τάξεως,

2.     Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Ms Office (word – excel - powerpoint),

3.     Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής (επίπεδο Lower και άνω),

4.     Να έχουν εμπειρία – προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση λογιστή,

5.     Να έχουν καλή γνώση του Ν. 4182/2013,

να καταθέσουν τα βιογραφικά τους συμπεριλαμβανομένου και της μηνιαίας – ετήσιας οικονομικής προσφοράς, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 28η Δεκεμβρίου του 2023.

blog-img1 2022-12-12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6), ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή λογιστή – φοροτέχνη ή λογιστικού γραφείου, προκειμένου να καλύψει τις λογιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από το Ν. 4182/2013 (νόμος περί κοινωφελών περιουσιών).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01.01.2023 – 31.12.2023).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη Α’ τάξεως,
 2. Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Ms Office (word – excel - powerpoint),
 3. Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής (επίπεδο Lower και άνω),
 4. Να έχουν εμπειρία – προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση λογιστή,
 5. Να έχουν καλή γνώση του Ν. 4182/2013,

να καταθέσουν τα βιογραφικά τους συμπεριλαμβανομένου και της μηνιαίας – ετήσιας οικονομικής προσφοράς, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 29η Δεκεμβρίου του 2022.

 

                                                                                                 Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

                                                                                                    Παναγιώτης Απ. Σίσκος

blog-img1 2022-03-29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ

Ο Φιλολογικός Συλλογος Παρνασσός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη προκηρύσσει διαγωνισμό για εκπόνηση μελέτης με θέμα τον βίο και το έργο των Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη.

 

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ακριβής τίτλος της μελέτης είναι: "Ο βίος και το φιλανθρωπικό έργο του Σταμάτη και της Ελένης Βαφειαδάκη και οι σχέσεις τους με την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, την Εθνική Τράπεζα και τη Δικαιοσύνη".

 

Ειδικώτερα η μελέτη θα περιλαμβάνει τα αφορώντα στη ζωή και το συνολικό έργο των Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη σε τρεις ενότητες και συγκεκριμένα:

(α) την προ του εγγάμου βίου τους περίοδο και ιδιαίτερα τη σχέση τους με τους γονείς και κυρίως τη μητέρα τους,

(β) την του εγγάμου βίου τους, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων σε αυτοτελές κεφάλαιο τη διεύρυνση  της άμμεσης ή έμμεσης σχέσης τους με τον ΦΣΠ, την Εκκλησίας, την ΕΤΕ και τη Δικαιοσύνη και το εκπεφρασμένο προ της Διαθήκης έργο κοινωνικής συναντίληψης και ευποιίας,

(γ) τη σημασία και την επενέργεια των έργων του συγκεκριμένου κληροδοτήματος (Βαφειαδακείου) απαριθμώντας αιτιολογημένα τα ωφελήματα και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη του θεσμού αυτού, ως στοιχείου προαγωγής των στόχων του στο χθες, το σήμερα και ως κατ΄εξοχήν υποχρέωση στο αύριο, μη αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης γόνιμης σκέψης.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στον διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και (υποψήφιοι) διδάκτορες των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χρόνος υποβολής έργων:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 24.06.2022

Τρόπος υποβολής έργων:

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Συλλόγου συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email του συγγραφέως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ΣΥλλόγου (Πλατεία Αγ. γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήναι, με την ένδειξη: "Μελέτη για τον βίο και το έργο των Στ. & Ελένης Βαφειαδάκη"). ΣΤην εξωτερική όψη του φακέλλου όπως και στην πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και το ψευδώνυμο. Για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Προδιαγραφές κειμένου και εκτύπωσης:

Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική, σε μονοτονικό σύστημα, σε μορφή word.

Η εκτύπωση της μελέτης θα είναι διπλής όψεως, μεγέθους Α4.

Στην πρώτη σελίδα του λειμένου θα αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και το ψευδώνυμο.

Στο τέλος της μελέτης θα ενσωματωθεί η βιβλιογραφία και ακολούθως τα περιεχόμενα.

Έκταση: Τουλάχσιτον 10.000 λέξεις.

Περιθώρια δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω: Ι'' ή 2,54 cm.

Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 στιγμών.

Διάστιχο: Μονό.

Στοίχιση: πλήρης.

Σημειώσεις, παραθέματα και παραπομπές: Times New Roman, 10 στιγμών.

Εάν γίνεται χωρισμός της μελέτης σε υποκεφάλαια με χρήση υποτίτλων, τότε αυτοί πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Οι παραπομπές δηλώνονται με εκθέτες που τίθενται πριν από τα σημεία στίξης του κειμένου και παραπέμπουν στις αντίστοιχες υποσημειώσεις περιλαμβάνοντας απαραιτήτωνς τα παρακάτω στοιχεία, με την εξής σειρά: το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, του οποίου παραπέμπουμε βιβλίου ή άρθρο, σε ονομαστική και σε πλήρη μορφή. Ακολουθεί ο τίτλος, ο εκδότης, χρονολογία, αριθμός σελίδας ή σελίδων που παραπέμπουμε (με την ένδειξη σ. ή σσ. αντιστοίχως)/

Πνευματικά δικαιώματα: 

Τα πνευματικά δικαιώματα των μελετών εκχωρούνται στον Φ.Σ. Παρνασσός, ο οποίος με τη γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέως δύναται να εκδώσει, δημοσιεύσει ή/και να μεταφράσει καθ' ολοκληρίαν ή μέρος της μελέτης.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ορισθούν από την Εφορεία του Φ.Σ. Παρνασσός.

Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει ή να μην απονείμει καμία διάκριση.

Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει κείμενο αξιολόγησης για κάθε υποβληθέν έργο, ενώ οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της Επιτροπής.

Στους τέσσερεις πρώτους συγγραφείς των μελετών που θα διακριθούν, θα χορηγηθεί χρηματικό έπαθλο, ύψους 4οο ευρώ για έκαστο διακριθέντα.

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΣΠ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΦΣΠ

                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΜΑΚΗΣ Ν. ΦΩΚΑΣ

                                         Καθηγητής Πανεπιστημίου                                                  Νομικός - Οικονομολόγος

 

 

blog-img1 2022-02-15

ΕΛΗΞΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ», με έδρα την Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 6,  έχοντας  υπόψη:

 1. Το Β.Δ. 510/1961 (ΦΕΚ Α’ 125) δυνάμει του οποίου κυρώθηκε ο Οργανισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Προστασία των Μητρικών Έργων Σταμάτη & Ελένης Βαφειαδάκη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το από 31.05.2018 π.δ (ΦΕΚ 2548/Β’).
 2. Τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων του Βαφειαδάκειου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (ΦΕΚ Β'4863/30.12.2019).
 3. Την από 25.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαφειαδάκειου Ιδρύματος (376ο Πρακτικό Δ.Σ), με την οποία εγκρίνει το έργο «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη του κάτωθι περιγραφόμενου έργου.

Συνοπτική περιγραφή: Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» στο πλαίσιο των σκοπών του προγραμματίζει την εσωτερική αναδιάταξη λειτουργιών σε τμήμα του κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων 2-4 με την προσθήκη κατ’ επέκταση. Το εμβαδόν της περιοχής επέμβασης είναι περί τα 300 μ2 και της προσθήκης περί τα 50 μ2. Με την προσθήκη δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μετατοπίζεται και αναβαθμίζεται η κουζίνα όπως μετατοπίζεται το ιατρείο και ο χώρος μόνωσης και το εστιατόριο προσωπικού.

Χρονική Έκταση: Το έργο θα εκτελεστεί την περίοδο Μάϊος – Νοέμβριος  2022, ενώ ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Οι υποψήφιοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό, μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vafeiadakeio@gmail.com, υπόψη κυρίας Παναγιώτας Γκίκα.

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της μελέτης. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την μελέτη από πλευράς ποσοτήτων και πληρότητας, να σημειώσουν τυχόν διορθώσεις στις ποσότητες του τιμολογίου προσφοράς και να συμπληρώσουν άρθρα που κατά την γνώμη τους είναι απαραίτητα. Έτσι στο έργο θα ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία που το καθιστούν ασφαλές τεχνικά και  λειτουργικά άρτιο, ανεξάρτητα, αν αυτά περιλαμβάνονται ή όχι στην μελέτη.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Παναγιώτης Απ. Σίσκος

blog-img1 2022-01-03

ΕΛΗΞΕ - Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2022

       Αθήνα, 24.12.2021

                                                                                                                       

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6), ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή λογιστή – φοροτέχνη ή λογιστικού γραφείου, προκειμένου να καλύψει τις λογιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από το Ν. 4182/2013 (νόμος περί κοινωφελών περιουσιών).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01.01.2022 – 31.12.2022).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη Α’ τάξεως,
 2. Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Ms Office (word – excel - powerpoint),
 3. Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής (επίπεδο Lower και άνω),
 4. Να έχουν εμπειρία – προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση λογιστή,
 5. Να έχουν καλή γνώση του Ν. 4182/2013,

να καταθέσουν τα βιογραφικά τους συμπεριλαμβανομένου και της μηνιαίας – ετήσιας οικονομικής προσφοράς, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 7η Ιανουαρίου του 2022.

                                                                        Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

                                                                             Παναγιώτης Απ. Σίσκος

blog-img1 2021-10-01

ΕΛΗΞΕ - Ανακοίνωση πρόσληψης χρηματοοικονομικού συμβούλου


Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6),
ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή οικονομικού συμβούλου , προκειμένου να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ιδρύματος προσοδοφόρα προϊόντα επένδυσης του
χαρτοφυλακίου του Ιδρύματος, στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4182/2013 περί κοινωφελών περιουσιών.

Πληροφορίες για το Ίδρυμα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.vafeiadakeio.gr
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 27.10.2021 :
1. Το βιογραφικό τους σημείωμα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την επαγγελματική εμπειρία.
2. Πρόσφατο ιστορικό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τις σχετικές αποδόσεις.
3. Οικονομική προσφορά.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Παναγιώτης Απ. Σίσκος

blog-img1 2021-03-26

ΕΛΗΞΕ - Ανακοίνωση πρόσκλησης κατασκευαστών σε μειοδοτικό διαγωνισμό

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» καλεί κατασκευαστές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο κτήριο του Παιδικού Σταθμού ο ''Ευαγγελισμός της Θεοτόκου'' στο Δήλεσι Βοιωτίας».

Η προσθήκη, εμβαδού 300 μ2 σε μια στάθμη, θα βρίσκεται σε επαφή με τον υφιστάμενο νηπιακό σταθμό, ο οποίος έχει ανεγερθεί προ δεκαετίας. Το έργο περιλαμβάνει αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσες διδασκαλίας, βοηθητικούς χώρους, αναδιαρρύθμιση ορισμένων χώρων στο υφιστάμενο κτήριο για την λειτουργική ένταξη της προσθήκης και εργασίες περιβάλλοντος χώρου.

Ο Παιδικός Σταθμός στην νέα του μορφή, προγραμματίζεται να λειτουργήσει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και συνεπώς, το έργο της προσθήκης θα κατασκευαστεί με την μέθοδο «ταχείας υλοποίησης».

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 9η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Την 14:00 ώρα αυτής της ημέρας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com με το όνομα του κατασκευαστή, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Στους ενδιαφερόμενους, το Ίδρυμα θα θέσει υπόψη τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον μειοδοτικό διαγωνισμό. 

blog-img1 2020-12-14

ΕΛΗΞΕ - Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2021

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» που εδρεύει στην Αθήνα (Ερμού 6), ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή λογιστή – φοροτέχνη ή λογιστικού γραφείου, προκειμένου να καλύψει τις λογιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από το Ν. 4182/2013 (νόμος περί κοινωφελών περιουσιών).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός έτους (01.01.2021 – 31.12.2021).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη Α’ τάξεως,
 2. Να έχουν άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Ms Office (word – excel - powerpoint),
 3. Να έχουν πτυχίο γνώσης αγγλικής (επίπεδο Lower και άνω),
 4. Να έχουν εμπειρία – προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση λογιστή,
 5. Να έχουν καλή γνώση του Ν. 4182/2013,

να καταθέσουν τα βιογραφικά τους συμπεριλαμβανομένου και της μηνιαίας – ετήσιας οικονομικής προσφοράς, στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ερμού 6 – Αθήνα, τηλ. 2103252722) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com καθημερινά και τις ώρες 09.00 – 14.00 και μέχρι την 15η Ιανουαρίου του 2020.

                                                                                                 Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

 

                                                                                                    Παναγιώτης Απ. Σίσκος

blog-img1 2019-12-23

Ε Λ Η Ξ Ε - Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της ανακαινίσεως του Β/Ν Σταθμού Δ. Βύρωνα

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΕΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» καλεί κατασκευαστές με πείρα σε ανακαίνιση κτηρίων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο :

«Ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός, αναδιάταξη χώρων του βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Βύρωνα».

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1965 και αναπτύσσεται σε δυο ορόφους συνολικού εμβαδού κλειστών χώρων 1450 μ2 και ημιυπαίθριων χώρων 180 μ2 , επί οικοπέδου 1455 μ2. Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου διαμορφώνεται σε 500.000 ευρώ.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 20η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Την 14:00 ώρα αυτής της ημέρας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος vafeiadakeio@gmail.com με το όνομα του κατασκευαστή, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Στους ενδιαφερόμενους, το ίδρυμα θα στείλει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον μειοδοτικό διαγωνισμό.