ΕΛΗΞΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ», με έδρα την Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 6,  έχοντας  υπόψη:

  1. Το Β.Δ. 510/1961 (ΦΕΚ Α’ 125) δυνάμει του οποίου κυρώθηκε ο Οργανισμός του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Προστασία των Μητρικών Έργων Σταμάτη & Ελένης Βαφειαδάκη» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το από 31.05.2018 π.δ (ΦΕΚ 2548/Β’).
  2. Τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων του Βαφειαδάκειου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (ΦΕΚ Β'4863/30.12.2019).
  3. Την από 25.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βαφειαδάκειου Ιδρύματος (376ο Πρακτικό Δ.Σ), με την οποία εγκρίνει το έργο «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη του κάτωθι περιγραφόμενου έργου.

Συνοπτική περιγραφή: Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» στο πλαίσιο των σκοπών του προγραμματίζει την εσωτερική αναδιάταξη λειτουργιών σε τμήμα του κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων 2-4 με την προσθήκη κατ’ επέκταση. Το εμβαδόν της περιοχής επέμβασης είναι περί τα 300 μ2 και της προσθήκης περί τα 50 μ2. Με την προσθήκη δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μετατοπίζεται και αναβαθμίζεται η κουζίνα όπως μετατοπίζεται το ιατρείο και ο χώρος μόνωσης και το εστιατόριο προσωπικού.

Χρονική Έκταση: Το έργο θα εκτελεστεί την περίοδο Μάϊος – Νοέμβριος  2022, ενώ ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : Οι υποψήφιοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό, μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vafeiadakeio@gmail.com, υπόψη κυρίας Παναγιώτας Γκίκα.

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί της μελέτης. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν την μελέτη από πλευράς ποσοτήτων και πληρότητας, να σημειώσουν τυχόν διορθώσεις στις ποσότητες του τιμολογίου προσφοράς και να συμπληρώσουν άρθρα που κατά την γνώμη τους είναι απαραίτητα. Έτσι στο έργο θα ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία που το καθιστούν ασφαλές τεχνικά και  λειτουργικά άρτιο, ανεξάρτητα, αν αυτά περιλαμβάνονται ή όχι στην μελέτη.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Παναγιώτης Απ. Σίσκος