ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ

Ο Φιλολογικός Συλλογος Παρνασσός σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη προκηρύσσει διαγωνισμό για εκπόνηση μελέτης με θέμα τον βίο και το έργο των Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη.

 

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ακριβής τίτλος της μελέτης είναι: "Ο βίος και το φιλανθρωπικό έργο του Σταμάτη και της Ελένης Βαφειαδάκη και οι σχέσεις τους με την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, την Εθνική Τράπεζα και τη Δικαιοσύνη".

 

Ειδικώτερα η μελέτη θα περιλαμβάνει τα αφορώντα στη ζωή και το συνολικό έργο των Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη σε τρεις ενότητες και συγκεκριμένα:

(α) την προ του εγγάμου βίου τους περίοδο και ιδιαίτερα τη σχέση τους με τους γονείς και κυρίως τη μητέρα τους,

(β) την του εγγάμου βίου τους, η οποία θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων σε αυτοτελές κεφάλαιο τη διεύρυνση  της άμμεσης ή έμμεσης σχέσης τους με τον ΦΣΠ, την Εκκλησίας, την ΕΤΕ και τη Δικαιοσύνη και το εκπεφρασμένο προ της Διαθήκης έργο κοινωνικής συναντίληψης και ευποιίας,

(γ) τη σημασία και την επενέργεια των έργων του συγκεκριμένου κληροδοτήματος (Βαφειαδακείου) απαριθμώντας αιτιολογημένα τα ωφελήματα και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη του θεσμού αυτού, ως στοιχείου προαγωγής των στόχων του στο χθες, το σήμερα και ως κατ΄εξοχήν υποχρέωση στο αύριο, μη αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης γόνιμης σκέψης.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στον διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και (υποψήφιοι) διδάκτορες των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χρόνος υποβολής έργων:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 24.06.2022

Τρόπος υποβολής έργων:

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Συλλόγου συνοδευόμενα από κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email του συγγραφέως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του ΣΥλλόγου (Πλατεία Αγ. γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Αθήναι, με την ένδειξη: "Μελέτη για τον βίο και το έργο των Στ. & Ελένης Βαφειαδάκη"). ΣΤην εξωτερική όψη του φακέλλου όπως και στην πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και το ψευδώνυμο. Για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Προδιαγραφές κειμένου και εκτύπωσης:

Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική, σε μονοτονικό σύστημα, σε μορφή word.

Η εκτύπωση της μελέτης θα είναι διπλής όψεως, μεγέθους Α4.

Στην πρώτη σελίδα του λειμένου θα αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και το ψευδώνυμο.

Στο τέλος της μελέτης θα ενσωματωθεί η βιβλιογραφία και ακολούθως τα περιεχόμενα.

Έκταση: Τουλάχσιτον 10.000 λέξεις.

Περιθώρια δεξιά, αριστερά, επάνω και κάτω: Ι'' ή 2,54 cm.

Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 στιγμών.

Διάστιχο: Μονό.

Στοίχιση: πλήρης.

Σημειώσεις, παραθέματα και παραπομπές: Times New Roman, 10 στιγμών.

Εάν γίνεται χωρισμός της μελέτης σε υποκεφάλαια με χρήση υποτίτλων, τότε αυτοί πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα.

Οι παραπομπές δηλώνονται με εκθέτες που τίθενται πριν από τα σημεία στίξης του κειμένου και παραπέμπουν στις αντίστοιχες υποσημειώσεις περιλαμβάνοντας απαραιτήτωνς τα παρακάτω στοιχεία, με την εξής σειρά: το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, του οποίου παραπέμπουμε βιβλίου ή άρθρο, σε ονομαστική και σε πλήρη μορφή. Ακολουθεί ο τίτλος, ο εκδότης, χρονολογία, αριθμός σελίδας ή σελίδων που παραπέμπουμε (με την ένδειξη σ. ή σσ. αντιστοίχως)/

Πνευματικά δικαιώματα: 

Τα πνευματικά δικαιώματα των μελετών εκχωρούνται στον Φ.Σ. Παρνασσός, ο οποίος με τη γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέως δύναται να εκδώσει, δημοσιεύσει ή/και να μεταφράσει καθ' ολοκληρίαν ή μέρος της μελέτης.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ορισθούν από την Εφορεία του Φ.Σ. Παρνασσός.

Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει ή να μην απονείμει καμία διάκριση.

Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει κείμενο αξιολόγησης για κάθε υποβληθέν έργο, ενώ οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της Επιτροπής.

Στους τέσσερεις πρώτους συγγραφείς των μελετών που θα διακριθούν, θα χορηγηθεί χρηματικό έπαθλο, ύψους 4οο ευρώ για έκαστο διακριθέντα.

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΣΠ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΦΣΠ

                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΜΑΚΗΣ Ν. ΦΩΚΑΣ

                                         Καθηγητής Πανεπιστημίου                                                  Νομικός - Οικονομολόγος